AWR Marathi / Maharashtra / मराठी / Marāṭhī

India, मराठी (Marathi)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jan 17: “1137 Satan on Earth” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “1136 Jesus sacrifice” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 15: “1256) प्राथना.-पा रमेश टी जगदाळे-Prayer-” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 14: “1255) खिसतात राहणे.—पा रमेश टी जगदाळे—Staying with Christ” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 13: “1254) कोणामध्ये नवीन जन्म आहे.—पा रमेश टी जगदाळे—In whom new life” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 12: “1253) नव्याने जन्म घेणे.—पा रमेश टी जगदाळे—New Birth” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 11: “1252)येसुचे अनुकरण करा.—पा रमेश टी जगदाळे—Follow Jesus” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 10: “1251) पश्यताप का ?—पा रमेश टी जगदाळे-Why repentance” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 09: “विसवासू व खरे जीवन.-पा.रमेश.टी.जगदाळे.True and faithful life.” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 08: “विसवासू पापाचे अनुकरन करत नाही.-पा.रमेश.टी.जगदाळे.Belivers do not follow sin.” 13.3 MB Black-down-arrow Download