AWR Nepali / नेपाली

India, Nepali

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jan 16: “परमेश्वर बाट सुसमाचार //” 318.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “उनको ज्योतिमा जिउनु //” 318.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “योना //” 318.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “श्रृष्टिकर्ता श्रृष्टिकर्ता २ //” 318.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “श्रृष्टिकर्ता परमेश्वरको १ //” 318.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “सान्दर्भिक पद्धति //” 318.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “मानिसको क्षमता //” 318.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “मानिसको सार्मथ .. परमेश्वर” 318.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “प्रार्थना //” 318.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “प्रार्थना गर्ने पद्धति //” 318.1 MB Black-down-arrow Download
1 2